GeoDigitalGPS

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna O autorze
O autorze

O autorze

Ryszard Pażus

Kwalifikacje:
1985                     Dr inż. - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych  Praca doktorska nt. „Określenie wpływu refrakcji atmosferycznej na wyniki pomiarów geodezyjnych przy zakładaniu osnowy podstawowej Iraku” - tezy dysertacji (ogólne) są dostępne na: http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?1979IAUS...89..267P
1981                     Studium Podyplomowe Teledetekcji, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji I Kartografii
1964                      Mgr inż. - Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, specjalizacja: geodezyjne pomiary podstawowe
Aktywność zawodowa (w odwróconej chronologii):
2008 -> GeoDigitalGPS
działalność gospodarcza (ukierunkowana na zastosowanie pomiarów satelitarnych dla geodezji niższej) Ja
2003 - 2007       samozatrudnienie, uprawnienia geodezyjne nr 17191 wydane przez Głównego Geodetę Kraju (zakres 1: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, zakres 3: geodezyjne pomiary podstawowe, zakres 6: redakcja map, zakres 7: fotogrametria i teledetekcja)
2000-2002                 Dyrektor Departamentu Geodezji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Główna aktywność: opracowanie standardów technicznych, zainicjowanie zakładania aktywnej sieci geodezyjnej, niwelacja precyzyjna I klasy, zakładanie i konserwacja osnów geodezyjnych I i II klasy (w tym współpraca międzynarodowa w tym zakresie), opracowanie modelu geoidy niwelacyjnej 2001 (quasigeoidy), przygotowanie rozporządzeń wykonawczych do prawa geodezyjnego i kartograficznego itp. plus prace administracyjno geodezyjne (w tym, związane z obsługą uprawnień geodezyjnych)
1997-1999                 Główny Specjalista, Departament Geodezji, Główny Urząd Geodezji I Kartografii
Przygotowywanie standardów technicznych, nadzór nad realizacją osnów geodezyjnych I i II klasy na szczeblu krajowym (w tym osnowy grawimetryczne i magnetyczne)
1996                  Project Manager (KUWEJT)  GeoDigital sp. z o. o.
Kontrakt na wykonanie ortofotomapy numerycznej Kuwejtu dla Kuwait Oil Company. Ortofotomapa została wykonana ze zdjęć lotniczych w skali 1:29,000 przy wykorzystaniu numerycznego modelu terenu (DEM), opracowanego na potrzeby innego kontraktu GeoDigital sp. z o. o.. Prace obejmowały: skanowanie diapozytywów 1:29,000 (Intergraph Photoscan PS1) i opracowanie ortofotomapy o wielkości piksela 0.5 m (użyto systemu INTERGRAPH) z dokładnością położenia obiektów poniżej 0.3 m (w układzie UTM, WGS-84).  
1995-1996                 Project Manager (KUWEJT) GeoDigital sp. z o. o.
Końcowa faza kontraktu na wykonanie topograficznej mapy numerycznej obszaru Kuwejtu, rozpoczętego w 1993 roku.Prace obejmowały: opracowanie fotogrametryczne na autografach analitycznych (BC3 Leica), z panchromatycznych zdjęć lotniczych w skali 1:29,000 (aerotriangulację wykonał Instytut Geodezji i Kartografii), wykonanie prac polowych łącznie z zebraniem nazewnictwa w języku arabskim, numeryczną edycję kartograficzną z opracowaniem bazy danych (przy użyciu systemu INTERGRAPH) dla produktu bazowego w skali 1:25,000 i generalizację do skal: 1:50,000, 1:100,000, 1:250,000, druk map w skalach: 1:50,000, 1:100,000, 1:250,000 (w edycjach: arabskiej i angielskiej).
1991 -1995        Konsultant d/s geodezji i kartografii (KUWEJT) Directorate of Surveying (Kuwejt)
Nadzór techniczny nad demarkacją granicy Irak-Kuwejt, opracowanie warunków technicznych dla demarkacji stref ekonomicznych wód terytorialnych Kuwejtu, Iraku i Iranu oraz podziału morskiej strefy neutralnej między Kuwejtem, Arabią Saudyjska i Iranem, opracowanie warunków technicznych dla prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez Directorate of Surveying, opracowanie specyfikacji technicznych dla przetargów organizowanych przez Directorate of Surveying, pomiary geodezyjne GPSKuwejt_MiniMac2816 (przy użyciu sześciu dwuczęstotliwościowych odbiorników geodezyjnych MINIMAC 2816), opracowanie modelu geoidy niwelacyjnej), opracowania numeryczne pomiarów geodezyjnych, autorskie zaprojektowanie i wykonanie stacji mareograficznej (metodą pomiaru ciśnienia tłumionego słupa wody nad czujnikiem) dla automatycznej rejestracji poziomu morza na potrzeby geodezyjne i portowe, szkolenie personelu kuwejckiego.
1990                      Resident Project Manager (ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE)  Gulf Computer & Geokart Joint Venture, Abu Dhabi
Kontrakt na założenie numerycznej mapy zasadniczej miasta Abu Dhabi  (Interactive Graphic Data Management System of Town Planning Departament)
1988-1990                  Project Manager (KUWEJT)  GEOKART (Polska)
Kontrakt na dogęszczenie osnowy geodezyjnej Kuwejtu.W ramach kontraktu wykonano:- osnowę poziomą 2 klasy, złożoną z 400 punktów osnowy poziomej (metodami: pomiarów GPS odbiornikami jednoczęstotliwościowymi MINIMAC1816,Kuwejt_MiniMac1816 trilateracją i niwelacją trygonometryczną),- osnowę wysokościową 1 klasy, złożoną z 200 punktów (metodami: niwelacją precyzyjną, klasyczną i trygonometryczną – jednoczesnymi, obustronnymi pomiarami odległości zenitalnych),- budowę obserwatorium geomagnetycznego z automatyczną rejestracją składowych pola magnetycznego Ziemi (oprzyrządowanie produkcji krajowej – we współpracy z Centralnym Obserwatorium Geofizycznym w Belsku),- pomiary deklinacji magnetycznej na obszarze Kuwejtu,- szkolenie personelu kuwejckiego on-the-job training  (w pracach polowych tylko kierownicy zespołów polowych byli pracownikami GEOKART-u.)
1987           Project Manager (ETIOPIA)  GEOKART (Polska)
Założenie i pomiar sieci klasy zerowej, złożonej z 15-tu punktów.Pomiary wykonywano dopplerowskimi polskimi odbiornikami geodezyjnymi DOG-1 (od skrótu: dopplerowski odbiornik geodezyjny). Wykorzystano satelitarny system TRANSIT – prekursor systemu NAVSTAR GPS.
1986                     Główny Specjalista  GEOKART
Opracowywanie części technicznej ofert dla przetargów zagranicznych. Organizacja, przygotowanie i nadzór techniczny realizowanych prac eksportowych.
1979 – 1985      Główny Specjalista ds. Teledetekcji i Kartografii Tematycznej   Departament Kartografii, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Prowadzenie spraw związanych z teledetekcją i kartografią tematyczną.
1974 – 1979      Główny Specjalista (IRAK)Polservice-PPG Joint Venture, Bagdad, Irak
Kontrakt na założenie osnowy podstawowej Iraku i wykonanie map topograficznych w skali 1:25,000 południowej części Iraku o obszarze 170,000 km kw.Przygotowanie warunków technicznych wykonania prac, nadzór techniczny, kontrola jakości prac: zakładania sieci astronomiczno-geodezyjnej metodą trilateracjiIrak SAG trilateracja (zastosowano dalmierze laserowe AGA-8) i obserwacji astronomicznych (punkty Laplace’a), niwelacji trygonometrycznej (w tym pomiary jednoczesne obustronne), opracowanie modelu geoidy metodą geodezyjno-astronomiczną.Poza tym, w ramach kontraktu założono: sieć niwelacji precyzyjnej 1 klasy,  stację mareograficzną dla rejestracji poziomu morza, sieć punktów grawimetrycznych i  geodezyjne centrum komputerowe (komputer Nova840 firmy Data General).Za prace w Iraku została przyznana, przez Komitet Nagród Państwowych, Nagroda Zespołowa Drugiego Stopnia za udział w opracowaniu i wdrożeniu nowych metod przy zakładaniu podstawowych osnów geodezyjnych.
1972 – 1974      Starszy Radca ds. Komputeryzacji     Departament Rozwoju Nauki i Techniki, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem komputeryzacji w geodezji  i kartografii. Opracowanie instrukcji technicznych dla osnów geodezyjnych.
1964 – 1972      Geodeta   Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Warszawie                        Projektowanie sieci geodezyjnych, pomiary geodezyjne, obliczenia geodezyjne i astronomiczne, wyrównania sieci geodezyjnych, transformacje dawnych sieci do układu państwowego, tworzenie banku danych geodezyjnych (katalogowanie), obliczenia na komputerach 1. i 2. generacji (UMC-1, UMC-10, ODRA-1204).
PUBLIKACJE
Wybrane publikacje techniczne (pominięte polemiki i publikacje nietechniczne np. dotyczące uprawnień geodezyjnych) – tylko wybór od 2001 r.
 1. Pażus R.                                          Osnowa w zasięgu ręki
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 2 (69), Warszawa (2001) 
 2. Pażus R.                                          Między układami
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 3 (70), Warszawa (2001)
 3. Pażus R.                                         Start ASG. Aktywna Sieć Geodezyjna dla województwa śląskiego (założenia techniczne i porównania zagraniczne)
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 6 (73), Warszawa (2001)
 4. Pażus R.                                         Instrukcja techniczna G-2: Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami
  • Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa (2001)
 5. Pażus R., Osada E., Olejnik S.          Geoida niwelacyjna 2001
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (84), Warszawa (2002)
 6. Pażus R.                                          National Report of Poland to EUREF 2001
  • Proceedings of the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) held in Dubrovnik, Croatia 16-18 May 2001. EUREF Publication No 10, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie and Geodäsie, Frankfurt am Main, Band 23, pp. 248-253 (2002)
 7.  Jaworski L., Świątek A., Zdunek R., Zieliński J.B., Pażus R.   Results of the EUREF-POL 2001 Campaign
  • Presented at the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF), Ponta Delegada, 5-8 June (2002)
 8. Pażus R., Podgórski R.,                    Gdy nie było wojny w Iraku
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 10 (113), Warszawa (2004)
 9.  Pażus R.                                          ASG-PL genetycznie zmodyfikowana
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 2 (129), Warszawa (2006) 
 10. Pażus R.                                          Amerykanie nie mają obaw – modernizacja osnowy wysokościowej w USA
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (132), Warszawa (2006)
 11.  Pażus R.                                          More on Iraqi CORS (with Dave Doyle Replies) – Feedback
  • The American Surveyor, January/February 2006  
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 3 (166), Warszawa (2009)
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 4 (167), Warszawa (2009)
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (168), Warszawa (2009)
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 6 (181), Warszawa (2010)
 12. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 1 (188), Warszawa (2011)
 13. Pażus R. Aktywnie i wirtualnie z EUREF  
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 4 (191), Warszawa (2011)
 14. Pażus R. Aktywnie i wirtualnie z geoidą
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 6 (193), Warszawa (2011)
 15. Pażus R., Mróz A., Saniewski J. Z AzusStar+ osnowa w zasięgu ręki
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 3 (214), Warszawa (2013)
 16. Pażus R., Mróz A. Wirtualnie z nową geoidą
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (228), Warszawa (2014)
 Reklama
Reklama
Reklama
Reklama